x

Algemene voorwaarden Bos Financieel Advies

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de advisering en/of bemiddeling bij het sluiten van een financieel product (hypotheken, levensverzekeringen en schadeverzekeringen) en de daarbij te verwachten werkzaamheden van Bos Financieel Advies.

Artikel 2

Indien er wordt vastgesteld middels een uitspraak van het klachteninstituut financiële dienstverlening of een gerechtelijke uitspraak dat de consument schade heeft geleden door een fout, zijnde een toerekenbare tekortkoming, van Bos Financieel Advies die verband houdt met de advisering en/of bemiddeling in een door Bos Financieel Advies geadviseerd financieel product is Bos Financieel Advies slechts aansprakelijk tot maximaal de hoogte van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij aan Bos Financieel Advies wordt uitbetaald.

Artikel 3

Bos Financieel Advies is niet aansprakelijk voor de door de consument geleden schade die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de consument. Consument erkent hierbij dat de dienstverlening vertraging kan ondervinden als gevolg van het niet tijdig, niet correct of niet volledig verschaffen van de benodigde informatie.

Artikel 4

Bos Financieel Advies is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals bijvoorbeeld gevolgschade. Uitgesloten is ook de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de gebruikte computerprogrammatuur, tenzij de leverancier van die computerapparatuur aansprakelijkheid jegens Postma Financieel Advies heeft aanvaard en de schade aan haar heeft vergoed. Bos Financieel Advies is ook niet aansprakelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten.

Artikel 5

Indien Bos Financieel Advies bij de uitvoering van haar werkzaamheden een voor de consument (redelijkerwijs) kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Bos Financieel Advies daarvan onmiddellijk in kennis te stellen nadat de consument dit heeft opgemerkt. Indien de consument de vergissing die hij heeft ontdekt of had moeten ontdekken nalaat bij Bos Financieel Advies te melden, is Bos Financieel Advies niet aansprakelijk voor de schade. De consument dient Bos Financieel Advies over eventueel relevante wijzigingen, die zich op enig moment in zijn persoonlijke situatie voordoen, en waarvan hij redelijkerwijs kan weten dat deze van invloed zijn op het advies, in te lichten.

Artikel 6

Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt.

Artikel 7

Op alle vorderingen is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Bos Financieel Advies en haar contractspartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Groningen.